A A A

Какво e "Училище без насилие”

Какво означава „Училище без насилие” Проектът „Училище без насилие” е българският вариант на най-ефективната „анти-буллинг” програма в света – тази на норвежкият психолог Дан Олвеус. („Анти-булиг” се наричат програмите насочени срещу насилието и най-вече срещу тормоза в училище.) Нейната ефективност е толкова голяма, че в различни варианти тя е въведена в повече от петдесет страни от всички континенти. Основната идея на тази програма е, че е невъзможно да се справим с тормоза между децата в училище, без обединените усилия на родители, учители, деца и обществото като цяло. Това обаче става на принципите на строги норми и ограничаване на неприемливото поведение на децата, чрез последователност в прилагането на ненаказателни, нефизически санкции за нарушаването на правилата и чрез активно включване на възрастните в ролята им на авторитети и ролеви модели.
В България, тази програма стартира през лятото на 2007 г. с финансовата помощ и по инициатива на УНИЦЕФ, с подкрепата на Софийска община, ДАЗД и министерството на образованието. От началото на 2009 г. УНИЦЕФ предостави ръководството на проекта изцяло на Дружеството на психолозите в България.

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТА „УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ


1. Училищното ръководство да е запознато с основните принципи на проекта и да има гарантирано финансиране за първата година.
2. Да има регистрация на сайта на ДПБ – Проект „Училище без насилие”
3. Условия за интерактивна работа.
4. Да има определено лице от училището (координатор), което да е във връзка с Центъра „Училище без насилие”
5. Да има единодушно решение на общото събрание на училището за включването в проекта.

КРИТЕРИИ за получаване на сертификат
„УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ”

1. Премината пилотна фаза – поне една година работа под супервизията на специалист от центъра. Наличие на действащ Училищен комитет.
2. Стандартизиран метод за анализ състоянието на училището. Прилага се поне веднъж годишно и резултатите се обсъждат в класовете, на учителски съвет и на родителски срещи.
3. Всички служители в училище са запознати с проекта. Класните ръководители са минали обучения поне от 24 часа работа по проекта. Притежават и познават ръководствата и наръчниците.
4. Изградени са и функционират елементите на защитната мрежа:
1) Всяка година се провеждат социални работилници 1-7 клас
2) Има спазващи се на ниво клас и на ниво училище правила, които всяка година се ревизират. Същите са част от училищния правилник.
3) Съществува и се спазва система за дежурства, обхващаща целия район на училището.
4) Съществува утвърден модел за включване на по-големите ученици (за СОУ)
5) Процедурите за регистрация и превенция са известни на всички и се прилагат.
6. Процедури за справяне и насочване.
7) Учениците активно споделят и търсят помощ. Има промяна в поведението на всички деца – насилници, жертви, наблюдатели.
5. Родителите и местната общност са включени в процеса - Провеждат се поне две родителски срещи годишно, посветени на насилието и поне едно общо училищно мероприятие. Родителите на новоприетите деца получават наръчниците.
6. Родители и учители си партнират при прилагане мерките на корекция.
7. Установено е сътрудничество с центрове за социална работа, полиция, неправителствени организации за работа с деца, центрове за терапия и консултиратне, медицински заведения и пр.
8. Има приета общоучилищна политика за работа срещу насилието и тормоза в училище.
9. Проведени от центъра независими анкети сред ученици, родители и учители показват, че училището е сигурно място за децата.
10. Училището е член и участва активно в работата на Националната мрежа „Училище без насилие”.

ПОПЪЛНЕТЕ ON-LINE ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСВАНЕ В ПРОГРАМАТА - ЦЕНТЪР "УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ" ОТТУК >>